Одлука за одобрување на извештајот за договорен износ по доверители и извештај за вкупен договорен износ по доверители за 2019

документите се превземаат со клик на посакованиот наслов

Одлука за odobruvanje na Izvestajot za dogovoren iznos po doveriteli 2019

Izvestaj za vkupen dogovoren iznos po doveriteli