Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Планскиот документ – Урбанистички план за вон населено место  за туристичко – рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп, што се носи согласно со Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2018 година, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието на животната средина согласно со член 65 од Законот за животна средина.

Формулар за СЕА

Одлука за СЕА

Графички прилог