О Б Ј А В А за нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), ја издава следната:

О Б Ј А В А

за нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Прилеп доставено е барање за издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола бр.10-173/1 од 18.01.2023 година.

 

Подносител на барањето:
„АЛМАРКО МИНЕРАЛИ“ ДОО Скопје
Адреса на локацијата:  ул.„Орце Николов“ бр.147Б, Скопје-Центар
Адреса:
Локацијата на инсталацијата се наоѓа на локалитет „Стари Присад – Стена“, општина Прилеп
Категорија на инсталација:
Прилог 2. Точка 3. Индустрија на минерали, 3.2 Инсталации за ископ, дрбење, мелење, сеење и загревање на минерални суровини.
Нацрт Б – интегрираната еколошка дозвола во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 14 дена во просториите на:

Општина Прилеп
Ул.Прилепски бранители  бр.1
Секој работен ден од 09:00 до 13:00 часот

Секторот за Урбанизам, Комунални работи и заштита на животна средина
Ве информираме дека нацрт Б – интегрираната еколошка дозвола ќе биде достапно и во електронска форма на официјалната web страница www.prilep.gov.mk  на општина Прилеп.

Општина Прилеп
 Градоначалник
 Борче Јовчески

Нацрт Б-ИЕД- АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДОО Скопје

Општина Прилеп објавува Нацрт Б-ИЕД (1)