Набавка на хидраулична автоматска континуална преса

Наслов на договор: Набавка на хидраулична автоматска континуална преса
Референца за публикација: BIOREAL 1163/3

Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп има намера да додели Договор за набавка на хидраучична автоматска континуална преса во Прилеп, Република Северна Македонија, со финансиска поддршка од програмата на Европска Унија Интеррег – ИПА Прекугранична соработка, Грција – Поранешна Република Македонија. Тендерското досие е достапно на веб – страницата на Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп http://komunalecprilep.com.mk/ и исто така, објавено на веб страницата на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/.

Крајниот рок за поднесување на тендерите е 16:00 часот, по Централно европско време, до 16.08.2019.

Можни дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на веб страницата на Јавното Комунално претпријатие Комуналец Прилеп: http://komunalecprilep.com.mk/.

Превземете го тендерското досие

Contract title: Procurement of Hydraulic automatic continuous press
Publication reference: BIOREAL 1163/3

Public Communal Enterprise Komunalec Prilep intends to award a supply contract for Procurement of Hydraulic automatic continuous press in Prilep, thе Republic of North Macedonia with financial assistance from the programme of the European Union: The Interreg – IPA CBC, Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia. The tender dossier is available from the website of Public Communal Enterprise Komunalec Prilep:  http://komunalecprilep.com.mk/ and will also be published on the website of Municipality of Prilep: https://www.prilep.gov.mk/.

The deadline for submission of tenders is 16:00h Central European Time on 16.08.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of Public Communal Enterprise Komunalec Prilep:  http://komunalecprilep.com.mk/.

Download the tender dossier