Јавна презентација и јавна анкета

Се организира  јавна презентација и јавна анкета на Архитектонско урбанистичкиот проект  за промена на граници на ГП од ДУП за УАЕ 8-дел, измени и дополнувања, со намена А1-станбена куќа на КП 18948, КО Прилеп, Општина Прилеп.

Вкупната површина на новоформираните градежни парцели е 334,36 m2.

Јавната анкета и јавната презентација по Архитектонско урбанистичкиот проект  за промена на граници на ГП од ДУП за УАЕ 8-дел, измени и дополнувања, со намена А1-станбена куќа на КП 18948, КО Прилеп, Општина Прилеп, ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на Општина Прилеп и на интернет страната на општината www.prilep.gov.mk. Јавната анкета ќе трае 5 работни дена од 01.10.2018г. до 05.10.2018г. секој работен ден од 8,30 до 15,30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 05.10.2018г. во 13:00 часот во просториите на Општина Прилеп.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Превземете го соопштението и планот.