Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на архитектонско- урбанистички проект за препарцелација – спојување на две градежни парцели во една – ГП 11.3 и ГП 11.4 во ДУП за УАЕ 19, УБ 19/3-дел „Металец“ на КП 23858/7 и КП 23858/8, КО Прилеп, Општина Прилеп.

Проектниот опфат е дефиниран со полигонална гранична линија, која се поклопува со надворешните граници на постојната градежна парцела.

Соопштение

План