Јавен увид на УП за градежна парцела за површински соларни и фотоволтаични центр.

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20) и донесената ПРОГРАМА за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2022 година со Одлука број 09-157/32 од 17.01.2022 година обајвена во Службен гласник на Општина Прилеп бр.01/22 и ПРОГРАМА за измени и дополнување на годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2022 година со Одлука број 09-569/9 од 24.02.2022 година објавена во Службен гласник на Општина Прилеп бр.02/22, донесена од страна на Советот на Општина Прилеп, Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното

СООПШТЕНИЕ

За спроведување на јавен увид на

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ДО 1 МW НА ГП , КП24/1, КП24/2, КП25, КП26, КП29/1, КП30, КП31, КП32, КП33 и КП34, КО СТАРО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП

член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Прилеп дека се организра Јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ДО 1 МW НА ГП , КП24/1, КП24/2, КП25, КП26, КП29/1, КП30, КП31, КП32, КП33 и КП34, КО СТАРО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП, со Технички број: 11-3/2021 изработен од „АКСИС“ ДОО Прилеп.

член 2

Проектниот опфат на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ДО 1 МW НА ГП , КП24/1, КП24/2, КП25, КП26, КП29/1, КП30, КП31, КП32, КП33 и КП34, КО СТАРО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕНА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП7, КП20, КП21, КП22/1, КП23, КП24/1, КП24/2, КП25, КП26, КП27, КП28, КП29/1, КП29/2, КП30, КП31, КП32, КП33, КП34 во КО Старо Лагово, Општина Прилеп со бр. Y34821 и Решение за Условит/е за планирање на просторот издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање со Арх. Бр. УП1-15 1514/2022 од 10.01.2022год.

Планскиот опфат е дефиниран со границита на НА КП24/2, КП25, КП26, КП29/1, КП30, КП31, КП32, КП33 и КП34, КО СТАРО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП со површина од 57497м2 и следните координати на прекршочни точки:

 

  X Y
1 7545566 4574598
2 7545536 4574595
3 7545212 4574489
4 7545210 4574486
5 7545211 4574453
6 7545374 4574497
7 7545376 4574452
8 7545215 4574416
9 7545218 4574396
10 7545233 4574316
11 7545523 4574381
12 7545527 4574397
13 7545534 4574443
14 7545546 4574506

 

Површината на проектниот опфат изнесува 57 497 m2. Описот на проектниот опфат почнува од нектегоризираниот пат во правец исток-запад кој поминува покрај КП24/1, КП24/2, КП25 и КП26, потоа опфатот свртува во правец север југ и се движи по некатегоризираниот пат покрај КП26, КП32 и КП33, после тоа планскиот опфат свртува по некатегоризираниот пат во правец запад-исток покрај КП33, КП31 и КП34, потоа опфатот сврутва по некатегоризираниот пат во правец север-југ покрај КП34, КП31, КП29/1 и КП24/1, со тоа се затвора планскиот опфат и ја опфаќа целосната површина на следните  КП24/1,  КП24/2,  КП25,  КП26,  КП29/1,  КП30,  КП31,  КП32,  КП33,  КП34.  Сите  катастарски парцели (КП) се наоѓаат во КО Старо Лагово Општина Прилеп.   Проектниот опфат се наоѓа во КО Старо Лагово, односно 2 км воздушно од село Старо Лагово, и 4.2км воздушно од центарот на Прилеп. Наведената КП е во непосредна близина со КО Ново Лагово, и истата се граничи со катастарска парецели кои во Агенцијата за недвижност на катастар се  регистрирани како ЈАВЕН ПАТ.

ЈАВЕН УВИД

На УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ДО 1 МW НА ГП , КП24/1, КП24/2, КП25, КП26, КП29/1, КП30, КП31, КП32, КП33 и КП34, КО СТАРО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП, со Технички број: 11-3/2021 изработен од „АКСИС“ ДОО Прилеп ќе трае 15 дена во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 09.05.2022 до 23.05.2022 година за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 15.30 во просториите на Општина Прилеп, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

UP von OPFAT za KP 30 31 32 33_KO Staro Lagovo – E1.13 – FOTOVOLTAICI

Анкетен лист за ЈА и ЈП КП30-34

УП вон Опфат на УП – Старо Лагово 24-34