Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа, л.в.с Ерековци – Кочоски Пецо – водоводна мрежа одговара за употреба.

Општина Прилеп