Интерен оглас

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), како и член 2 од Правилникот за формата и содржината ма интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот спроведување на административната селекција и интервјуто како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на РМ бр.11/2015 и 35/2018), Општина Прилеп објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019
за унапредување на административен службеник
во Општина Прилеп

Општина Прилеп објавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник за следното работно место:

  1. 1.УПР0101Б04000 Раководител на одделение за сметководство и плаќања, Одделение за сметководство и плаќања, Сектор за финансиски прашања -1 извршител

Посебни услови:

–          ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен –економски науки
–          работно искуство, и тоа:

–      најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,

Посебни работни компетенции:

–          активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
–          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и
–          положен испит за административно управување

Распоред на работното време:                                                                                      

Неделно работно време е од понеделник до петок, работни часови неделно 40, а дневното работно време е 8(осум) работни часа (8.00-16.00 часот).

Платата за работното место е во паричен нето износ од 28.303,00 денари.

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнуваат следните

Општи услови:

–          да е државјанин на Република Македонија;
–          активно да го користи македонскиот јазик;
–          да е полнолетен;
–          да има општа здравствена способност за работното место и
–          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Прилеп, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Општина Прилеп, при ова административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови:

–          да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,
–          да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
–          да поминал најмалку две години на тековното работно место и
–          да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересираниот административен службеник, поднесува пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Прилеп до Одделението за управување со човечки ресурси и до службената електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси coveckiresursi@prilep.gov.mk.

Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следните докази

–          потврди за успешно реализирани обуки и/или
–          потврди за успешно реализирано менторство

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавување на web страната на Општина Прилеп.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка по овој оглас.

Секретар на
Општина Прилеп

Александра Кокароска