Годишен извештај и сметка за работењето на Општина Прилеп за 2018

Годишен извештај и сметка за работењето на Општина Прилеп за 2018

(документот можете да го превземете со еден клик на насловот кој ви е потребен)

Godisna smetka 2018 za Sovet

Gоdisen Izvestaj za 2018-Rabotna verz.2

K-1 za IV Kv. 2018

K-2 IV Kv.2018

Obrazec -K3-IV кв.2018god