СООПШТЕНИЕ Критериуми кои треба да ги исполнуваат маркетите кои сакаат да вршат достава во викенд – сабота и недела во време на забрана за движење на лица во вонредна ситуација.

КРИТЕРУИМ 1 – Маркетот да располага со голем асортиман на производи вклучувајќи и
овошје и зеленчук ( Прилог 1. – Изјава )

КРИТЕРИУМ 2 – Минимум 10 вработени лица кои ќе бидат ангажирани во сменско работење, вклучени во процесот за достава. ( Прилог 2 – список на лицата со заснован редовен работен однос во фирмата, заверен со печат и потпис )

КРИТЕРИУМ 3 – Најмалку две службени возила за достава ( Прилог 3 – список на возила кои ќе вршат достава на намирниците, заверен со печат и потпис )

КРИТЕРИУМ 4 – Минимум 2 телефони за контакт/ за нарачки (Прилог 4 – листа на броеви кои ќе бидат во функција на потрошувачите, заверена со печат и потпис)

(превземи го документот со клик)

Барање со дополнителни прилози:
Прилог 1. Изјава
Прилог 2. Табела/список на вработени
Прилог 3. Список на регистриани службени возила
Прилог 4. Список на броеви кои ќе бидат во функција на граѓаните

Целокупната документација, заедно со барањето, пополнета со печат и потпис на овластено лице, скенирана да се испрати на следната email адреса: prilep@prilep.gov.mk најдоцна до четврток 09.04.2020 год. до 12:00ч.

Дозволите ќе може да ги подигнете најдоцна до петок 10.04.2020 год. до 12 часот.
За дополнителни информации: 048/401-701