Соопштение

Им се соопштува на сите физички и правни лица дека согласно член 29, став 1 од Законот за даноци на имот кои до сега немаат поднесено даночна пријава, а притоа имаат промена во нивната имотна состојба, должни се да поднесат даночна пријава во просториите на Одделението за администрирање на приходи на општина Прилеп, во најкраток можен рок. Неподнесувањето на даночна пријава предизвикува дополнителни постапки и трошоци на даночните обврзници согласно законската регулатива. Во спротивно општината ќе постапува согласно член 90 од истиот Закон.