Решение за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

БР. 10-2339/4
од  07.09.2021 година
Прилеп

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН ДОВОДЕН ЦЕВКОВОД И ПУМПНИ СТАНИЦИ НА БУНАРИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА С.КАНАТЛАРЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП од Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина прилеп, со Решение за формирана бр.08-2737/1 од 10.11.2020 година и Решение за измена на Решението за форимрање на Комисиј за урбанизам на Општина Прилеп број 08-2737/1 од 10.11.2020 година со заверка број 08-2018/1 од 06.08.2021 година, а врз основа на член 62  став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Службен  весник на РСМ бр. 32/20), го издава следното:

РЕШЕНИЕ

Се одобрува на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, поднесена со барање број 10-2150/1 од 20.08.2021 година, за изработка на  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН ДОВОДЕН ЦЕВКОВОД И ПУМПНИ СТАНИЦИ НА БУНАРИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА С.КАНАТЛАРЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Барателот  Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови ЈП за ПУП Прилеп до Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Прилеп, со  со Решение за формирана бр.08-2737/1 од 10.11.2020 година и Решение за измена на Решението за форимрање на Комисиј за урбанизам на Општина Прилеп број 08-2737/1 од 10.11.2020 година со заверка број 08-2018/1 од 06.08.2021 година, поднесе барање за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА, со број 10-2150/1 од 20.08.2021 година, за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН ДОВОДЕН ЦЕВКОВОД И ПУМПНИ СТАНИЦИ НА БУНАРИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА С.КАНАТЛАРЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП.

Со барањето ја приложи следната документација и докази:

  1. Предлог проектна програма

Изработувачот на проектната документација изработи Планска програма за  изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН ДОВОДЕН ЦЕВКОВОД И ПУМПНИ СТАНИЦИ НА БУНАРИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА С.КАНАТЛАРЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП,  и преку комисијата за урбанизам ја достави до Градоначалникот со предлог за одобрување.

Градоначалникот на Општина Прилеп по извршениот увид во приложената документација со барањето и предлогот за одобрување од Комисијата за урбанизам констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање (Службен  весник на РСМ бр. 32/20). Врз основа на тоа, а согласно член 62 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Против ова Решение, барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобранието до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.

ГРАДОНАЧАЛНИК

 Илија Јованоски

ПРЕВЗЕМИ РЕШЕНИЕ И ПЛАНСКА ПРОГРАМА