Потврда за одобрување на УП-218-5 Рувци

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.225/20 и 219/21), барање за одобрување на урбанистички проект 10-1447/1 од 11.05.2022 поднесено преку системот е-урбанизам, член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на Република Македонија бр.124/15) член 50, Точка 16 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/02) на ден 16.06.2022 година, Градоначалникот на Општина Прилеп донесе:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – Е1.13 НАКП 218/5 – дел КО Мало Рувци – општина Прилеп

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – Е1.13 НАКП 218/5 – дел КО Мало Рувци – општина Прилеп, со тех.бр. У-05/01/2021 од март 2022 год, изработен од Друштво за производство, градежништво и трговија ИЗОФАС ДОО Прилеп.

УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ – Е1.13 НАКП 218/5 – дел КО Мало Рувци – општина Прилеп е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 41735, со барање бр.10-1017/1 од 29.03.2022 година.

Потврда за одобрување на УП-218-5 Рувци

5 УП вон опфат на УП кп 218-5-дел sig

02 Zapisnik UP-za KP218-5 Izofas