Четири јавни чешми во Прилепско со неисправна вода за пиење

Не е исправна водата за пиење од четири чешми на исто толку локации во
Прилепско. Водата од крајпатната чешма на Плетвар, кај ресторанот „Че“, од
јавните чешми во Лениште, Ореовец и селото Плетвар што се наоѓаат среде
селата, не смее да се користи за пиење, без да се преврие најмалку 10 минути.

Овие се препораките на медицинските стручњаци од Центарот за јавно здравје од
Прилеп, по редовните анализи на квалитетот на водата за пиење од јавните
чешми во населени места, каде што нема водоводи, коишто се вклучени во
водоводната мрежа со која стопанисува ЈКП „Водовод и канализација“.