За исправност на вода за пиење Канатларци-Ерековци

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа и л.в.с. Ерековци – двор – водоводна мрежа одговара за употреба.