СООПШТЕНИЕ ЗА ЛЕГАЛИЗИРАЊЕ на бесправно изградени објекти

Се известуваат сите граѓани на Општина Прилеп кои планираат да поднесат
документи за ЛЕГАЛИЗИРАЊЕ на бесправно изградени објекти, тоа да го
направат во АРХИВАТА на Сектор за урбанизам,  комунални работи и заштита
на животна средина при Општина Прилеп,  најдоцна до 31.12.2018 година.
Архивата се наоѓа во објектот наспроти општинската зграда на приземјето во

даночно одделение.

Потребни документи:
—————————————
– Барање ;
– Изготвени елаборати за објектот кој се легализира ;
– Лична карта / Пасош / Државјанство на РМ – ( фотокопија ) ;
– Препис од сметка за струја или вода од 2010 година или постара ;
– Административна такса од 300 денари ;

НАПОМЕНА:
Доколку објектот за кој се бара да се легализира нема приклучок за струја или
вода, се доставува изјава заверена на нотар во која сопственикот потврдува
дека објектот не е поврзан со струја или вода и под кривична и материјална
одговорност потврдува дека тој објект е изграден пред 2011 година односно
пред донесување на законот од 2011 година за легализација на бесправно
изградени објекти.