СООПШТЕНИЕ – РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Им се соопштува на сите физички и правни лица на територија на општина Прилеп доколку немаат добиено решенија по основ на данок на имот и за комунална такса за фирмарина за 2021 година, истите да си ги подигнат од просториите на Одделението за администрирање на приходи (даночно одделение) на ул. „Прилепски бранители“ бр. 10 (наспроти зградата на општината).

 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  ПРИЛЕП

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ  НА ПРИХОДИ

Прилеп  29.11.2021