СООПШТЕНИЕ – ДАНОК НА ИМОТ

Им се соопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, задолжително да ги измират своите даночни обврски заклучно со 2021 година по основ на данок на имот и комунална такса (за фирмарина), во спротивно Одделението за администрирање со приходи ќе пристапи кон постапка за присилна наплата согласно Законот за данок на имот

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  ПРИЛЕП

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ  НА ПРИХОДИ

 

Прилеп  29/11/2021