Соопштение

Им се соопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, задолжително да ги измират своите даночни обврски заклучно со 2017 година по основ на данок на имот и комунална такса ( фирмарина ), во спротивно Одделението за администрирање со приходи ќе пристапи кон постапка за присилна наплата согласно Законот за данок на имот.