ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 12373/2021

Поправка и сервисирање на лесни возила за потребите на ЕЛС Прилеп и услуги за поправка на други возила (Поправка, сервисирање и набавка на резервни делови за возила за потребите на ТППЕ) – линк