ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 07324/2021

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ Изработка на Урбанистички проекти за инфраструктура за: -Ул.,,Трајко Николоски“ 600м. -Ул.,,Кеј 9-ти Септември“ делови 1900м (со сите фази на линиска инфраструктура), -Дел од локален водоснабдителен систем-Водоводна мрежа и хидротехнички објекти (препумпни станици,бунари,потисен цевковод и др) во с.Канатларци,од постоен експлоатационен бунар ,4.800 000 м. -Општински пат од н.м. Манастир-крак до Манастир ,,Св.Никола“ 300м -Одвод на атмосферски отпадни води делница по тротоар од ул.,,Александар Македонски“дел кај ул.,,Димо Наредникот“200м -Транзитен вод за дел од проток на ободен канал КО Варош 700м – линк