ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број: 06734/2021

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати за посебна намена и др.геодетски услуги – линк