Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За планскиот документ Предлог детален урбанистички план за четврт 2, блок 2.3  КО Прилеп, Општина Прилеп, што се носи согласно Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2018 година , не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието на животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.

ОДЛУКА

ФОРМУЛАР