Досие на годишен план за јавни набавки за 2021 година – Верзија 3

Досие на годишен план за јавни набавки за 2021 година – Верзија 3