Јавна презентација и јавна анкета

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на Локална урбанистичко-планска документација за изградба на градби со намена А1 - Домување во станбени куќи на...

Одлука за одобрување на извештајот за договорен износ по доверители и извештај за вкупен...

документите се превземаат со клик на посакованиот наслов Одлука за odobruvanje na Izvestajot za dogovoren iznos po doveriteli 2019 Izvestaj za vkupen dogovoren iznos po doveriteli

Годишни сметки за сите основни училишта во Општина Прилеп

785-19 Kliment Godisna za 2018 785-23 Kliment Godisna za 2018 785-38 Kliment Godisna za 2018 787 Blaze Godisna za 2018 787 KlimentGodisna za 2018 787 Krume Godisna...

Годишен извештај и сметка за работењето на Општина Прилеп за 2018

Годишен извештај и сметка за работењето на Општина Прилеп за 2018 (документот можете да го превземете со еден клик на насловот кој ви е потребен) Godisna...

НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЦРТЕЖ НА ТЕМА „МАРКОВИ КУЛИ – ПРЕДИЗВИК ЗА СИТЕ НАС“

Општина Прилеп во рамките на проектот „Маркови Кули – заштита и делување“, кој е дел од Програмата за подобрување на управувањето со заштитените подрачја,...

Јавна презентација и јавна анкета

Се организира  јавна презентација и јавна анкета по архитектонско- урбанистички проект за ГП бр.1.3 со намена Д3 – спорт и рекреација од УПВНМ за...

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016,163/2016, 64/2018 и 168/2018),...

Јавна презентација и јавна анкета

Се  организира јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за четврт 2, блок 2.3, КО Прилеп,Општина Прилеп. Границата на планскиот опфат на...

Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на архитектонско- урбанистички проект за препарцелација – спојување на две градежни парцели во една – ГП 11.3...

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2019

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп, (“Службен гласник...