ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 12643/2021

Услуги за озвучување - линк

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 12373/2021

Поправка и сервисирање на лесни возила за потребите на ЕЛС Прилеп и услуги за поправка на други возила (Поправка, сервисирање и набавка на резервни...

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 07324/2021

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ Изработка на Урбанистички проекти за инфраструктура за: -Ул.,,Трајко Николоски“ 600м. -Ул.,,Кеј 9-ти Септември“ делови 1900м (со сите фази...

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 07322/2021

ЈДО-Изградба и реконструкција на општински патишта и улици -Изработка (Подготвување) на Основни проекти - линк

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број: 06734/2021

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати за посебна намена и др.геодетски услуги - линк

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број: 06390/2021

Набавка на канцелариски материјали и рекламен материјал и услуги за копирање и печатење на материјали за потребите на ЕЛС- општина Прилеп и ТППЕ -...

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број: 06385/2021

Средства за одржување на хигиена во просториите на ЕЛС-Општина Прилеп и ТППЕ-Прилеп - линк

Досие на годишен план за јавни набавки за 2021 година – Верзија 3

Досие на годишен план за јавни набавки за 2021 година - Верзија 3

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 05908/2021

Потрошен материјал за потребите на ЕЛС Општина Прилеп и ТППЕ Прилеп - линк

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА број 05891/2021

Ј60 ОДРЖУВАЊЕ ИЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ Одржување на други градби (хоризонтална ,вертикална сигнализација и др) -Хоризонтална...