Решение за свикување на 3-та седница на Совет на Општина Прилеп

СВИКУВАМ 3 – та седница на Советот на Општина Прилеп на ден 10.11.2017 година (петок) со почеток во 12 часот, со следниот предлог на:

ДНЕВЕН РЕД

1.Предлог-Решение за формирање Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој.
2.Предлог-Решение за формирање Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.
3.Предлог-Решение за формирање Комисија за општествени дејности и правата на децата.
4.Предлог-Решение за формирање Комисија за статут и прописи.
5.Предлог-Решение за формирање Комисија за елементарни непогоди.
6.Предлог-Решение за формирање Комисија за месна самоуправа.
7.Предлог-Решение за формирање Комисијата за родова еднаквост.
8.Предлог-Решение за именување членови на Советот кои учествуваат при склучувањето на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово.
9.Предлог-Решение за именување членови на Советот кои учествуваат при склучувањето на бракови во МК Витолиште, МК Дуње, МК Тополчани и МК Канатларци.
10.Предлог-Решение за именување членови на Советот кои учествуваат при склучувањето на бракови во МК Мало Коњари.
11.Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за мандат 2017-2021 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски с.р.