Решение за свикување на 2-ра седница на Совет на Општина Прилеп

СВИКУВАМ 2-РА СЕДНИЦА на Совет на Општина Прилеп на ден 31.10.2017 година (вторник) со почеток во 12 часот, со следниот предлог на:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Предлог-Решение за избор на Комисијата за одбележување празници и манифестации
и доделување награди и признанија.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски с.р