Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Реализација на ДУП – Колективно домување

Продажба на градежно неизградено земјиште во сопственост на Р.Македонија со локација на аголот на улиците: „Моша Пијаде“ и „11 – ти октомври“ со намена за изградба на колективно стамбен објект со компатибилна намена (мали комерцијални и деловни намени).

Предвидената локација за изградба на објект за колективно домување е продадена.