Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Реализација на ДУП – Колективно домување

Продажба на градежно неизградено земјиште во сопственост на Р.Македонија во непосредна близина на Касарната „Мирче Ацев“со намена за изградба на колективно стамбен објект со компатибилна намена (мали комерцијални и деловни намени).

Од предвидените четири локации според ДУП, продадена е една.