Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Проект за санација и реконструкција на водоводната мрежа во Прилеп

Донатор: KFW банка, 9.100.000 евра и 1.000.000 евра од Владата на Р.Македонија.

Направено е следното: реконструкција на 50 километри водоводна мрежа;

Набавен е компјутерски софтвер и компјутерска опрема во вредност од 70.000 евра;

Изградена е нова административна зграда на ЈКП „Водовод и канализација“, вредност од 600.000 евра;

Набавен е „Скада“ систем во вредност од 100.000 евра, систем за далечинско управување и мониторинг на водоснабдителниот систем;

Хлорна станица, инвестиција од 70.000 евра, со што трајно е решен проблемот на хлорирање на водата;

Изградени се „Бустер“ станици во населбата „Точила“, во вредност од 100.000 евра за снабдување со вода на повисоките катови од зградите во услови на недоволен притисок во водоводната мрежа.

Набавена е нова цистерна во вредност од 150.000 евра.

Реализирани капитални проекти