Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Покривање на градскиот пазар

Извршено е покривање и санација на Градскиот пазар и поставено е ново осветлување. Превземени се активности за поплочување на просторот од стариот пазар со површина од 5.000 м2, поплочен е просторот околу млечниот пазар, извршено е допокривање на пазарот за зелени производи, направена е адптација и уредување на дел од Градскиот пазар каде што се продава текстил.

Реализирани капитални проекти