Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Плоштадот околу Градскиот часовник

Ориентален плоштад во склоп на Старата чаршија
Плоштадот е на површина од 1500м2, а идејното решение е на ЈП за ПУП. Неговата вредност изнесува 6 000 000 денари.


Инвеститор: Општина Прилеп
 

Реализирани капитални проекти