Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Партерно уредување пред колективни стамбени згради населба „Димо Наредникот“

Изведувач: ЈКП „Комуналец“

Инвеститор: ЕЛС Општина Прилеп и ЈКП „Комуналец“

Проектант: ЈП ЗА ПУП
 

Реализирани капитални проекти