Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Партерно уредување на просторот помеѓу зградите во населбата „Бончејца“

Населба „Бончејца“

Изведувач: ЈКП „Комуналец“

Инвеститор: ЕЛС Општина Прилеп и ЈКП „Комуналец“

Проектант: ЈКП „Комуналец“