Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Образование

Продолжува континуитетот на инвестиции во образованието

Во зависност од потребите и приоритетите инвестирано е во ОУ „Добре Јованоски“,ОУ „Гоце Делчев“, ОУ „Климент Охридски“, ОУ „Рампо Левката“,ОУ „Круме Волнароски“, ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“, ОМУ „Ордан Михајлоски – Оцка“, ОУ„Кочо Рацин“, ОУ „Кирил и Методиј“, ОУ „Страшо Пинџур“, ОУ „Блаже Конески“, СОУ „Ристе Ристески – Ричко“, СОУ „Ѓорче Петров“, СОУ „Гимназија Мирче Ацев“, СОУ „Орде Чопела“ и СОУ „Кузман Јосифоски – Питу“.

Превземени се активносто околу промена на дограмата, санација на таваните, санација на фасадите, скалишниот простор, санација на санитариите, направено е опремување на училиштата со нови клупи и столчиња, се уредуваат дворовите, извршена е набавка на нагледни средства и технички помагала, се инвестира во изградба на лаборатории и амбуланти за изведување на практичната настава во средното образование како и изградба на нови фитнес и спортски сали итн.

Реализирани капитални проекти