Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Ново подрачно училиште до петто одделение на ООУ „Рампо Левката“

Ново подрачно училиште до петто одделение на ООУ „Рампо Левката“ во УЗ Сточен пазар за потребите на учениците од УЗ „Сточен пазар“ и „Жабино маало“.