Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Капела на Градските гробишта

Капелата е грандиозен објект , прокетирана по сите норми и стандарди за изведба на објекти од ваков карактер. Изградена на засебна парцела од 4500 м2 со градежен и корисен дел од 1000 м2 и со 750 м2 урбанизирано плато. Во Капелата ќе можад да се одвиваат 4 погребални церомонии истовремено. Капелскиот дел е фрескоживописан за да може да се извршува опело на покојникот. Инсталирана е и мортална касетна комора со 9 засебни комори и еден замрзнувач во вредност од 1.260,000,оо ден. Внатрешниот ентериер е осмислен да ги задоволува сите потреби за обавување на погребални церемонии. За потребите на семејствата се издвоени и посебни простории, со цел да им се олесни на граѓаните сите обреди да се извршуваат во Капелата. Во посебниот дел од Капелата е сместен и административно услужниот персонал.
Вкупната инвестиција на објектот е околу 25.000,000,оо денари.
 

Реализирани капитални проекти