Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Индуструска зона „Прилеп 1“ – Реализација на ДУП

Продажба на градежно неизградено земјиште во сопственост на Р.Македонија со намена за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија.

Од предвидените дваесет и една локација за продажба продадени се дваесет.