Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Индустриска зона „Прилеп 2“

Индустриската зона Прилеп 2 се наоѓа во југозападниот дел од градот на ул. „Трајко Николоски“ бб, во близина на  регионалниот пат за Битола Р1101 (стар пат) со координати 41.336482 и 21.542018. Индустриската зона ја има потребната инфраструктура неопходна за непречено функционирање: водовод, канализација и електрика.

Вкупна површина: 3,6 ха

Вкупно парцели: 14

Процент на изграденост: Изградени се 2 парцели со површина од 2 ха

Оддалеченост од центарот на општината: 1,5 км

Сопственост: 100% државна сопственост

Инфраструктура во зоната

Расположлива инфраструктура

Електрична енергија

+

Водовод

+

Атмосферска канализација

+

Фекална канализација

+

Телефонија

+

Пристап до градежни парцели преку асфалт/тампонирана површина

+

 

Оддалеченост на Индустриска зона Прилеп 2

Оддалеченост од

Километри

Автопат E-75

60

Автопат Е-90 (Р. Грција)

84

Пристаниште Солун (Р. Грција)

220

Пристаниште Драч (Р. Албанија)

285

Аеродром Скопје

115

Аеродром Охрид

85

Аеродром Солун (Р. Грција)

200

Граница со Турција

633

Битола

44

Ресен

80

Охрид

126

Намена на слободни локации за градба: Објекти за лесна и незагадувачка индустрија и сервиси

Закуп/продажба: продажба

 

Почетна цена на земјиште во сопственост: Почетна цена за градежна парцела е 61 денар од метар квадратен, со 10 денари чекор за наддавање за намена домување и 100 денари чекор за наредно наддавање за градежни парцели со намена стовариште и мало стопанство.