Работни тела на Советот на општина Прилеп

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател:

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател:

Комисија за општествени дејности и правата на децата

Претседател:

Комисија за Статут и прописи

Претседател:

Комисија за одбележување на значајни настани, личности и празници

Претседател:

Комисија за елементарни непогоди

Претседател:

Комисија за месна самоуправа

Претседател:

Комисија за родова еднаквост

Претседател:

Комисија за мандатни прашања, избори и именување

Претседател: