Совет на општината

Советот е претставнички орган на граѓаните на општината. Го сочинуваат 27 претставници на граѓаните – членови на Советот. Од редот на членовите на Советот, Советот избира Претседател. Претседателот на Советот ја организира работата на Советот, ги свикува и раководи со седниците на Советот, ги потпишува прописите што ги донел Советот и ги доставува до Градоначалникот за објавување. Заради разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав формира постојани и привремени комисии.

КОАЛИЦИЈА ПРЕДВОДЕНА ОД СДСМ
1. МИЛЕ ТАЛЕСКИ
2. ДРАГИ БОГОЈЕСКИ
3. ЈУЛИЈАНА ЦЕКОВСКА
4. МОНИКА ГРАШЕСКА ИЛИЕСКА
5. СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА
6. ТОНИ КАМЧЕСКИ
7. НИКОЛА БАГЕСКИ
8. ЕЛИЗАБЕТА СУРЛАЏИЈА
9. АДЕМ МАМУДОСКИ
10. ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ
11. ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА
12. ХАРИ ШОЈЛЕСКИ
13. ЖАРКО СЕВЕРКОСКИ
14. КИРЕ ТИНТОСКИ
15. ИВОНА КУЗМАНОВИЌ

КОАЛИЦИЈА ПРЕДВОДЕНА ОД ВМРО – ДПМНЕ

1. ПЕТАР РИСТЕСКИ
2. БОРЧЕ ЈОВЧЕСКИ
3. ИРЕНА СТЕРЈОВСКА – ЛОКВЕНЕЦ
4. ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ
5. ЈУЛИЈАНА СИЛЈАНОСКА
6. ВИКТОР ЗДРАВЕСКИ
7. АНДРИАНА РИСТЕСКА
8. ВИНЕТА ЛОЗАНОСКА
9. ИГОР СТЕВАНОВ
10. САМИЈА АЈДИНИ
11. ГОЦЕ СТЕФАНОСКИ
12. КЕТИ БИКОСКА