Општина Прилеп
Општина Прилеп
 • Општина Прилеп Feeds
 • Општина Прилеп Youtube канал
 • Facebook Општина Прилеп

Огласна табла

 • Јавна презентација и јавнаанкета

  Се организира јавна презентација и јавна анкета на архитектонско урбанистичкиот проект за препарцелација и формирање на две нови градежни парцели со основна класа на намена А1-домување во станбени куќи и урбанистичко решение за секоја градежна парцела посебно на ГП 22формирана во ДУП за УАЕ бр.15-дел, УБ 15/2, Општина Прилеп.

  Превземете соопшрение.

  Превземете план.

 • СООПШТЕНИЕ

  Им се соопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, во рок од 15 дена од денот на објавување на соопштението, на кои не им било доставено решение, или по било која основа не добиле решение со соодветно задолжение за 2017 година, да се јават во Одделението за администрирање на приходи во Општина Прилеп на ул. „Прилепски бранители“ бр.10 (наспроти поштата) за подигање на даночните решенија.
  Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.
  Воедно ги информираме граѓаните, даночни обврзници (физички и правни лица) дека е потребно да ги измират своите даночни обврски заклучно со 2016 година по основ на данок на имот и комунална такса.
  Со почит,


  ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПРИЛЕП
  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПРИХОДИ

 • Одлука за неспроведување на стратегиска оценка

   Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за Предлог ДУП четврт 7, блок 10.7.

  Формулар

  Одлука

 • Одлука за неспроведување на стратегиска оценка

  Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за Предлог ДУП четврт 7, блок 7.1

  Формулар

  Одлука

 • Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп

   Член 1


  Наградата за животно дело - Златна плакета, по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на
  -Душко Најдоски дипл. инг.арх.- за достигнувања во областа на архитектурата;


  Член 2


  Наградите - плакети по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп се доделуваат на:

  -КУД ,,Мирче Ацев’’ (ветерани) од Прилеп, за меѓународна промоција на културните вредности на Општина Прилеп;
  -Мото клуб ’’Синови на громот МС’’-за промовирање на мото-културата и органирање на многубројни хуманитарни активности;
  -Детска амбасада за сите деца во светот- за дваесет годишна активност во областа на заштитата на правата на децата;
  -Здружение РОМА С.О.С- за едукација на ромското население;


  Член 3


  Наградите - дипломи по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп, им се доделуваат на:

  -Василе Димески- за достигнување во областа на литературата и добитник на престижната награда ,,Державин’’ за 2017 година;
  -Александар Стојкоски- за врвни достигнувања во планинското трчање и меѓународна промоција на Општина Прилеп;
  - Миле Спирковски- за придонес во одржувањето на родната куќа на великанот Блаже Конески;

   

  Член 4


  Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Прилеп".


  ПРЕТСЕДАТЕЛ
  на Комисијата
  Тони Камчески

 • Решение за свикување на свечена седница на Советот на Општина Прилеп

   СВИКУВАМ СВЕЧЕНА седница на Советот на Општина Прилеп на ден 03.11.2017 година (петок) со почеток во 20,оо часот, во собраниската сала во новата општинска зграда, со следниот предлог на:

   


  Д Н Е В Е Н   Р Е Д  1. Поздравен збор на Градоначалникот на Општина Прилеп, по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп.

  2. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември -Денот на ослободувањето на Прилеп.

   


  ПРЕТСЕДАТЕЛ
  на Совет на Општина Прилеп
  Миле Талевски

 • Барање за доставување на предлози за доделување на 3-то ноемвриски награди и признанија

  По повод одбележувањето на празникот на Општина Прилеп-3 Ноември, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија, на денешната седница одлучи да се продолжи рокот за доставување на предлози на претходниот повик бр.35-1749/1 од 22.09.2017 година, почнувајќи од денес (31.10.2017 год) до четврток (02.11.2017 год) до 11 часот.

  Предлозите се доставуваат до Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија при Советот на Општина Прилеп, на приемното одделение во новата општинска зграда или на адреса ул.,,Прилепски бранители’’ бр.1-Прилеп.

  Овие признанија и награди се доделуваат на физички и правни лица за достигнувања во општествениот, стопанскиот, културно-уметничкиот и политичкиот живот.

  Предлог за доделување награди и признанија можат да дадат претпријатија, здруженија и граѓани како и други субјекти.

  Предлозите треба да бидат образложени, аргументирани и да ги задоволуваат критериумите за посебни достигнувања во Оптината во соодветната област, за периодот од 3 Ноември 2016 година до денес, односно за животно дело на кандидатот, кој подолг период впечатливо е присутен со значајни остварувања во својата област.

   

  ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА
  Тони Камчески
   

 • Јавна објава

    Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка (,,Сл. весник на РМ,, бр.124/2015) Градоначалникот на Општина Прилеп ја дава следната:

  ЈАВНА ОБЈАВА

  Се објавува дека Градоначалникот на Општина Прилеп издаде одобрение за градење бр.09-255/1 од 20.09.2017 год. за изградба на станбена куќа со деловен простор, од втора категорија, на ГП бр.7.3 во УАЕ бр.9, УБ 9/2 кварт 1 и 2, КП бр.14685 КО Прилеп, на ул.,Стеван Димески,, бр.6.
  Согласно член 62-а став (1) од Законот за градење изготвено е известување кое треба да се достави до непосредните соседи.Од причини што непосредните соседи на КП бр.14698 КО Прилеп не му се познати на овој орган, односно нивното живеалиште, седиште , истите се повикуваат во рок од 10 дена од денот на оваа објава да се јават во приемно одделение на Општина Прилеп (нова зграда), со цел да го примат известувањето во врска со издаденото одобрение за градење.
  Оваа објава се смета за уредна достава, и негативните последици кои можат да настанат поради необраќање до овој орган по истата, ги сносат самите странки.


  ГРАДОНАЧАЛНИК
  на Општина Прилеп

 • Јавна презентација и јавна анкета

  По Предлог Детален Урбанистички План за четврт 10, блок 10.7, Општина Прилеп.

  Превземете соопштение и план.

 • Јавна расправа

  „Студија за оцена на влијанието врз животната средина Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“

  Пелагониски регион: Новаци, Битола, Прилеп и Ресен.

  Превземете го соопштението.

 • Јавна расправа

   „Студија за оцена на влијанието врз животната средина Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“

  Пелагониски регион: Крушево, Кривогаштани, Долнени и Демир Хисар.

  Превземете го соопштението.

 • Јавна презентација и јавна анкета

  По Предлог детален урбанистички план за четврт 7, блок 7.1 КО Прилеп, Општина Прилеп.

  Превземете соопштение и план.

 • Објава 20

  За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена:
  2. За изградба на објекти за сервиси Г3 и стоваришта Г4, согласно ДУП за УЕ 8, УБ 8.02, плански опфат “1”, донесен со Одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г.

  ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ОБЈАВАТА

   

 • Јавна расправа

  Врз основа на член 20, став 2 од Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (“Службен весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Градоначалникот на Општина Прилеп донесе:

  О Д Л У К А

  За организирање на јавна расправа

  Член 1

  Се организира јавна расправа по Долгорочно задолжување за реализација на Проектот Реконструкција на дел од улица “11-ти Октомври” и доградба на мост на Градска река за кружен тек-Прилеп

  Член 2

  Јавната расправа по Долгорочно задолжување за реализација на Проектот Реконструкција на дел од улица “11-ти Октомври” и доградба на мост на Градска река за кружен тек-Прилеп, ќе се одржИ на ден 20.06.2017 година (вторник) со почеток во 12.00 часот во сала бр.2 во новата зграда на Општина Прилеп.

  Бр.
  13.06.2017 година
  П р и л е п

  ГРАДОНАЧАЛНИК
  на Општина Прилеп
  Марјан Ристески

   

 • Јавна презентација и јавна анкета

  по Архитектонско - урбанистички проект за формирање на ГП8.3.1 (спојување на ГП8.3 и ГП8.4 формирани во ДУП за УАЕ19, УБ19/3, дел ..Металец.. пренумериран согласно ГУП 2013-2023 во четврт 10, блок 10.8) во Прилеп, на КП23858/24; КП23858/23; КО Прилеп, Општина Прилеп.

  Превземете соопштение и план.

 • Јавна презентација и јавна анкета

  по Архитектонско - урбанистички проект за формирање на ГП 12.3.1 и ГП 12.3.2 (препарцелација на постојната ГП12.3 формирана во ДУП за УАЕ19, УБ19/3, дел ..Металец.. пренумериран согласно ГУП 2013-2023 во четврт 10, блок 10.9) во Прилеп, на КП23858/19; КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп.

  Превземете соопштение и план.

 • ЈАВНА РАСПРАВА

   По извештајот за стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на Локалната урбанистичка планска документација за авто сервис на КП 529,КО Селце во Општина Прилеп , изработен од Наталија Ацеска, кој е подготвен во согласност со наводите на Планот и барањата на Законот за животна средина , ќе се одржи на ден 09.06.2017 (вторник) со почеток во 8,30 часот во сала бр.2 во Општина Прилеп.

  Превземете го известувањето и извештајот.

 • Формулар и одлука за неспроведување на СЕА

  Формулар за неспроведување на СЕА за Предлог за измена и дополнување на Детален урбанистички план за четврт 1, блок 1.7, плански опфат 1, КО Варош, ОпштинаПрилеп,плански период 2016-2021.
  - Превземи формулар
  - Превземи одлука
   

 • Формулар и одлука за неспроведување на СЕА

  Формулар за неспроведување на СЕА за Детален урбанистички план за Четврт 8, Блок 8.5, плански опфат 1, КО Прилеп, Општина Прилеп ,плански период 2016-2021.

  Превземи формулар

  Превземи одлука

   

 • Јавна презентација и јавна анкета

  Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален Урбанистички План за четврт 5, блок 5.6, на КП20262, КО Прилеп, Општина Прилеп.

  Превземете го соопштението и планот.

 • Одлука за спроведување на стратегиска оцена

    Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 192/15), Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

   

  Одлука за спроведување на стратегиска оцена

   

  1. За планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за Авто сервис на КП529, КО Селце, Општина Прилеп кој го донесува Советот на Општина Прилеп потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.
  2. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за Авто сервис на КП529, КО Селце, Општина Прилеп се определуваат следните: Општина Прилеп, Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање, Министерство за земјоделство, шумарство и вдостопанство.
  3. За планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за Авто сервис на КП529 КО Селце, Општина Прилеп, за чија изработка е одговорна Општина Прилеп – Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, а го донесува Советот на Општина Прилеп, донесувањето на предметната Локална урбанистичка планска документација, ќе има влијание врз животната средина.
  4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: економски развој на Општина Прилеп, заштита на природата, почвата, водата, воздухот, здравјето на луѓето и употребата на земјиштето.
  5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Прилеп на следната веб адреса: www.prilep.gov.mk..
  6. Против оваа одлука јавноста има право на жалба до Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

  Превземете ја одлуката и форуларот.

   

  ГРАДОНАЧАЛНИК на

  Општина Прилеп
  Г-дин Марјан Ристески

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ

   Врз основа на член 4 од уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08, 45/11), градоначалникот на Општина Прилеп, го објавува следното

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  За организирање Јавен увид и Јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за стратегија за климатски промени за Општина Прилеп.

  • Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за стратегија за климатски промени за Општина Прилеп, е ставен на Јавен увид на нашата веб страна www.prilep.gov.mk во периодот од 10.02.2017 до 10.03.2017 година од каде може да се превземе, а може да се разгледа и во просториите на Општина Прилеп секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот.

  Општина Прилеп ја информира засегнатата јавност дека во текот на 30 дена од денот на објавувањето на горенаведениот документ, може да се доставува мислење по истиот, по електронски пат на e-mail: ler@prilep.gov.mk, по пошта или преку архивата на Општина Прилеп.

  Се известуваат граѓаните и правните лица на Општина Прилеп дека ЈАВНАТА РАСПРАВА ќе се одржи на ден 24.02.2017 година со почеток во 11.00-12.00 часот во просториите на Општина Прилеп (општинска сала за состаноци).

 • Нацрт верзија од локалната стратегија за климатски промени за Општина Прилеп 2017-2022

   Превземете го документот.

  Мислење по финален извештај за стратегиска оцена на животна средина МЗСПП- превземање.

 • Нацрт Извештај за Стратегиска оцена за влијание врз животната средина за локалната стратегија за климатски промени за Општина Прилеп

   Превземете го документот.

 • Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Стратегија за климатски промени на Општина Прилеп 2017-2022

 • Улици во град Прилеп (официјални и стари) Октомври 2013 год.

  УЛИЦИ ВО ГРАД ПРИЛЕП (официјални и стари) ОКТОМВРИ 2013 год.
  Стар МБ на ИО МБ на ИО ОФИЦИЈАЛНИ ИМИЊА НА УЛИЦИТЕ Старото име на улиците
      улици со бројки  
  41146901995 50065120 11-ТИ ОКТОМВРИ 11-ТИ ОКТОМВРИ
  41146901987 50065111 29-ТИ НОЕМВРИ 29-ТИ НОЕМВРИ
  41146901979 50065103 3-ТИ НОЕМВРИ 3-ТИ НОЕМВРИ
  41146902290 50065421 5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА 5-ТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА
  41146901731 50064867 8-МИ МАРТ 8-МИ МАРТ
      А  
  41146900026 50063186 АДЕМ АДЕМОСКИ АДЕМ АДЕМОСКИ
  41146903238 50066118 АЛЕКСАНДАР ИВАНОСКИ - КУСИОТ АЛЕКСАНДАР ИВАНОСКИ - КУСИОТ
  41146901855 50064980 АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ МОША ПИЈАДЕ
  41146903173 50066061 АЛЕКСАНДАР СПИРКОСКИ - ЏЕМО АЛЕКСАНДАР СПИРКОСКИ - ЏЕМО
  41146900034 50063194 АНДОН СЛАБЕЈКО АНДОН СЛАБЕЈКО
  41146900042 50063208 АНТОН ПАНОВ АНТОН ПАНОВ
  41146901618 50064743 АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ ЛЕНИН
  41146900050 50063216 АРХИМЕДОВА АРХИМЕДОВА
  41146903157 50066045 АЦЕ МРЧЕСКИ АЦЕ МРЧЕСКИ
      Б  
  41146900085 50063240 БАБУНА БАБУНА
  41146900093 50063259 БЕЛАСИЦА БЕЛАСИЦА
  41146900115 50063275 БЕРОВСКА БЕРОВСКА
  41146900441 50063593 БИДИМАЖ БИДИМАЖ
  41146900123 50063283 БИСТРА ПЛАНИНА БИСТРА ПЛАНИНА
  41146900131 50063291 БИТОЛСКА БИТОЛСКА
  41146900140 50063305 БЛАГА РУЖЕТО БЛАГА РУЖЕТО
  41146900204 50066380 БЛАГОЈА ВАСИЛЕСКИ БЛАГОЈА ВАСИЛЕСКИ
  41146900174 50063330 БЛАГОЈА ЈОВЧЕСКИ БЛАГОЈА ЈОВЧЕСКИ
  41146900182 50063348 БЛАГОЈА КРСТЕСКИ БЛАГОЈА КРСТЕСКИ
  41146900069 50063224 БЛАГОЈА НИКОЛОСКИ БЛАГОЈА НИКОЛОСКИ
  41146900565 50063712 БЛАГОЈА РИСТИЌ-БАЛЕ ВУКОВАРСКА
  41146900077 50063232 БЛАГОЈА СТОЈКОСКИ БЛАГОЈА СТОЈКОСКИ
  41146900190 50063356 БЛАГОЈА ЦАНЕСКИ - ЧЕЛОТО БЛАГОЈА ЦАНЕСКИ - ЧЕЛОТО
  41146900158 50063313 БЛАГОЈА ШУКУРОСКИ БЛАГОЈА ШУКУРОСКИ
  41146900212 50063364 БЛАЖЕ ИВАНОСКИ БЛАЖЕ ИВАНОСКИ
  41146900220 50063372 БЛАЖЕ КРСТЕЧАНЕЦ БЛАЖЕ КРСТЕЧАНЕЦ
  41146900239 50063380 БЛАЖЕ ТЕМЕЛКОСКИ БЛАЖЕ ТЕМЕЛКОСКИ
  41146900247 50063399 БОГОМИЛА БОГОМИЛА
  41146900824 50063976 БОГОМИЛСКА ДРАВСКА
  41146900336 50063488 БОРКА ВЛАЧАРОТ БОРКА ВЛАЧАРОТ
  41146903122 50066010 БОРКА ЈОРДАНОСКИ БОРКА ЈОРДАНОСКИ
  41146900263 50063410 БОРКА ЛЕВАТА БОРКА ЛЕВАТА
  41146900271 50063429 БОРКА ЛОПАЧ БОРКА ЛОПАЧ
  41146900280 50063437 БОРКА МЕДАРОТ БОРКА МЕДАРОТ
  41146900298 50063445 БОРКА СПИРКОСКИ БОРКА СПИРКОСКИ
  41146900301 50063453 БОРКА СТЕВАНОСКИ БОРКА СТЕВАНОСКИ
  41146900310 50063461 БОРКА ТАЛЕСКИ БОРКА ТАЛЕСКИ
  41146900328 50063470 БОРКА УТОТ БОРКА УТОТ
  41146900344 50063496 БОЦА ИВАНОСКА БОЦА ИВАНОСКА
  41146900360 50063518 БОШКО ЈАНКОСКИ БОШКО ЈАНКОСКИ
  41146900379 50063526 БОШКО КОРЧАГИН БОШКО КОРЧАГИН
  41146901219 50064344 БРАНКО СЕКУЛОСКИ - БЕЛАТА КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ
  41146903289 50066169 БРАТСТВО ЕДИНСТВО БРАТСТВО ЕДИНСТВО
  41146900387 50063534 БРАЌА БЕШИРОСКИ БРАЌА БЕШИРОСКИ
  41146900395 50063542 БРАЌА ЛАМЕСКИ БРАЌА ЛАМЕСКИ
  41146900549 50063690 БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ ВОЈВОДИНСКА
  41146900409 50063550 БРАЌА НУНЕСКИ БРАЌА НУНЕСКИ
  41146900417 50063569 БРАЌА ТАЛЕСКИ БРАЌА ТАЛЕСКИ
  41146900425 50063577 БРАЌА ШЕМКОСКИ БРАЌА ШЕМКОСКИ
  41146900433 50063585 БРЕГАЛНИЧКА БРЕГАЛНИЧКА
  41146900450 50063607 БУЛЕВАР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО
      В  
  41146900476 50063623 ВАРДАРСКА ВАРДАРСКА
  41146900484 50063631 ВАСИЛ ГЛАВИНОВ ВАСИЛ ГЛАВИНОВ
  41146903203 50066096 ВАСИЛЕ ПАВЛОСКИ - ЏГУРЕ ВАСИЛЕ ПАВЛОСКИ - ЏГУРЕ
  41146900492 50063640 ВАТАША ВАТАША
    50066738 ВЕБИ РУШИТОСКИ ВЕБИ РУШИТОСКИ
  41146903130 50066029 ВЕЛКО ЈАНКУЛОСКИ - СТАРИОТ ВЕЛКО ЈАНКУЛОСКИ - СТАРИОТ
  41146900522 50063674 ВЕРА ЦИРИВИРИ ВЕРА ЦИРИВИРИ
  41146900530 50063682 ВЛАДО СТОЈАНОСКИ ВЛАДО СТОЈАНОСКИ
  41146900611 50063763 ВТОРИ АВГУСТ ГРАД ЈАЈЦЕ
      Г  
  41146901871 50065006 ГЕМИЏИСКА НАДА ЛАМЕСКА
  41146900255 50063402 ГЕНЕРАЛ ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ БОРИС КИДРИЌ
  41146900573 50063720 ГИЦЕ ГАВРИЛОСКИ ГИЦЕ ГАВРИЛОСКИ
    50066860 ГОГА АЦЕВ - СИМОНОСКИ САВСКА
  41146900867 50066398 ГОГА ДИМИТРИОСКИ ГОГА ДИМИТРИОСКИ
  41146900590 50063747 ГОГА ЈАНКУЛОСКИ ГОГА ЈАНКУЛОСКИ
    50066827 ГОРАН МИНОСКИ БЕОГРАДСКА
  41146900603 50063755 ГОСТИВАРСКА ГОСТИВАРСКА
  41146903149 50066037 ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ
      Д  
  41146900620 50063771 ДАБНИЧКА ДАБНИЧКА
  41146900638 50063780 ДАБНИЧКИ ЗАВОЈ ДАБНИЧКИ ЗАВОЈ
  41146900646 50063798 ДАМЕ АЛЕКСОСКИ ДАМЕ АЛЕКСОСКИ
  41146900654 50063801 ДАМЕ ГАГАЛЕСКИ ДАМЕ ГАГАЛЕСКИ
  41146900662 50063810 ДАМЕ ГРУЕВ ДАМЕ ГРУЕВ
    50066851 ДАРКО ВЕЉАНОСКИ САВСКА
  41146900670 50063828 ДЕБАРЦА ДЕБАРЦА
  41146900689 50063836 ДЕРВЕН ДЕРВЕН
  41146900697 50063844 ДИМИТАР ВЛАХОВ ДИМИТАР ВЛАХОВ
  41146903220 50066100 ДИМИТАР ДИМИТРИОСКИ - ПОПЕТО ДИМИТАР ДИМИТРИОСКИ - ПОПЕТО
  41146901383 50064514 ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ-БЕРОВСКИ КОПАОНИК
  41146902215 50065340 ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ ПЕРЕ ТОШЕВ
  41146900700 50063852 ДИМКО КОСТОСКИ - МИРИСАЛ ДИМКО КОСТОСКИ - МИРИСАЛ
  41146900719 50063860 ДИМО ДИМОСКИ ДИМО ДИМОСКИ
  41146900735 50063887 ДИМО НАРЕДНИКОТ ДИМО НАРЕДНИКОТ
  41146900727 50063879 ДИМО ХАЏИ ДИМОВ ДИМО ХАЏИ ДИМОВ
  41146900751 50063909 ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ
  41146900743 50063895 ДИМЧЕ АЦЕВ ДИМЧЕ АЦЕВ
  41146903181 50066070 ДИМЧЕ ЈОВАНОСКИ - ДАБОВСКИ ДИМЧЕ ЈОВАНОСКИ - ДАБОВСКИ
  41146900760 50063917 ДИМЧЕ КАРЕСКИ ДИМЧЕ КАРЕСКИ
  41146900778 50063925 ДИМЧЕ МИРЧЕСКИ - БАЊАРОТ ДИМЧЕ МИРЧЕСКИ - БАЊАРОТ
  41146900794 50063941 ДОБРЕ ИВАНОВСКИ ДОБРЕ ИВАНОВСКИ
  41146900840 50063992 ДОЈРАНСКА ДУНАВСКА
  41146900808 50063950 ДРАГАН ДАМЕСКИ ДРАГАН ДАМЕСКИ
  41146900816 50063968 ДРАГАН ТАЛЕСКИ ДРАГАН ТАЛЕСКИ
  41146900859 50064000 ДУШКО НАУМОСКИ ДУШКО НАУМОСКИ
      Ѓ  
  41146900921 50064069 ЃОРЃИ АБАЏИЕВ ЃУРО САЛАЈ
  41146900905 50064042 ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ЃОРЃИ ДИМИТРОВ
  41146900891 50064034 ЃОРЃИ ЃОРЃИУ ДЕЖ ЃОРЃИ ЃОРЃИУ ДЕЖ
  41146900913 50064050 ЃОРЃИ СУГАРЕ ЃОРЃИ СУГАРЕ
  41146903300 50066185 ЃОРЕ ВЕЛКОСКИ - СТРЕЛКАТА ЃОРЕ ВЕЛКОСКИ - СТРЕЛКАТА
  41146900875 50064018 ЃОРЕ ЃОРЕСКИ ЃОРЕ ЃОРЕСКИ
  41146901421 50064557 ЃОРЕ СПИРКОСКИ-ЛЕНИШТАНЕЦ КОСОВСКА
  41146900883 50064026 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
      Е  
  41146900956 50064093 ЕГЕЈСКА ЕГЕЈСКА
    50066720 ЕРДОВАН ШАБАНОСКИ ЕРДОВАН ШАБАНОСКИ
      З  
  41146901006 50064140 ЗЕЛЕНИК ЗЕЛЕНИК
  41146901022 50064166 ЗЛАТОВРВ ЗЛАТОВРВ
      И  
  41146901057 50064190 ИЛИЈА ВАСИЛЕСКИ ИЛИЈА ВАСИЛЕСКИ
  41146901065 50064204 ИЛИЈА ДРЕНОСКИ ИЛИЈА ДРЕНОСКИ
  41146901073 50064212 ИЛИЈА ИГЕСКИ ИЛИЈА ИГЕСКИ
  41146901030 50064174 ИЛИЈА КОМПАНИОСКИ ИЛИЈА КОМПАНИОСКИ
  41146901103 50064239 ИЛИНДЕНСКА ИЛИНДЕНСКА
  41146901111 50064247 ИЛКА ПРИСАЃАНКА ИЛКА ПРИСАЃАНКА
  41146901090 50064220 ИЛО ПОЛУТЕШКА ИЛО ПОЛУТЕШКА
  41146901120 50064255 ИЛО ПОПАДИНЕЦ ИЛО ПОПАДИНЕЦ(Варош)
  41146901081 50066401 ИЛИЈА ЈОВЧЕСКИ ИЛИЈА ЈОВЧЕСКИ
  41146901146 50064271 ИЦЕ БАЛКАНСКИ ИЦЕ БАЛКАНСКИ
      Ј  
  41146901154 50064280 ЈАНЕ САНДАНСКИ ЈАНЕ САНДАНСКИ
  41146901162 50064298 ЈОЛЕ АНДОНОСКИ ЈОЛЕ АНДОНОСКИ
  41146903254 50066134 ЈОНЧЕ КРСТЕЧАНЕЦ ЈОНЧЕ КРСТЕЧАНЕЦ
  41146900786 50063933 ЈОРДАН ГРАБУЛОСКИ ДИНАРА
  41146901910 50065049 ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ-ЏИНОТ НЕРЕТВА
  41146901170 50064301 ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ ЈОСКА ЈОРДАНОСКИ
  41146901189 50064310 ЈУРИЈ ГАГАРИН ЈУРИЈ ГАГАРИН
    50066746 ЈУСУФ ЈУСУФОВСКИ ЈУСУФ ЈУСУФОВСКИ
      К  
  41146901197 50064328 КАЈМАКЧАЛАН КАЈМАКЧАЛАН
  41146901200 50064336 КАРАОРМАН КАРАОРМАН
    50066614 КАРПАЛАК КАРПАЛАК
  41146901413 50064549 КАРПОШОВО ВОСТАНИЕ КОРДУН
  41146901235 50064360 КЕЈ 19-ТИ СЕПТЕМВРИ КЕЈ 19-ТИ СЕПТЕМВРИ
  41146901243 50064379 КЕЈ 1-ВИ МАЈ КЕЈ 1-ВИ МАЈ
  41146901227 50064352 КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ
  41146901251 50064387 КИРЕ ГАВРИЛОСКИ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ
  41146901260 50064395 КИРЕ РИСТЕСКИ - СРБИНОТ КИРЕ РИСТЕСКИ - СРБИНОТ
  41146901278 50064409 КИРИЛ И МЕТОДИЈА КИРИЛ И МЕТОДИЈА
  41146900468 50063615 КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ ВАЉЕВСКА
  41146901286 50064417 КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИЌ КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИЌ
  41146903246 50066126 КИРО БАЗЕРКО КИРО БАЗЕРКО
  41146901294 50064425 КИРО БАЈРАМОСКИ КИРО БАЈРАМОСКИ
  41146901308 50064433 КИРО КРСТЕСКИ - ПЛАТНИК КИРО КРСТЕСКИ - ПЛАТНИК
  41146901316 50064441 КИРО НАЦЕВСКИ - ФЕТАК КИРО НАЦЕВСКИ - ФЕТАК
  41146901324 50064450 КИРО ПАЈМАКОСКИ КИРО ПАЈМАКОСКИ
  41146901332 50064468 КИРО ЌОСОСКИ КИРО ЌОСОСКИ
  41146901340 50064476 КИЧЕВСКА КИЧЕВСКА
  41146901359 50064484 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
  41146901367 50064492 КОЖУВ КОЖУВ
  41146901456 50064581 КОЗЈАК КОЗЈАК
  41146901375 50064506 КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ
  41146900980 50064123 КОМИТСКА ЗАДАРСКА
  41146901405 50064530 КОРАБ КОРАБ
  41146901430 50064565 КОСТА АБРАШЕВИЌ КОСТА АБРАШЕВИЌ
  41146901464 50064590 КОЧО РАЦИН КОЧО РАЦИН
  41146900999 50064131 КРЕСНЕНСКО ВОСТАНИЕ ЗЕЛЕНГОРА
  41146901480 50064611 КРСТЕ МИСИРКОВ КРСТЕ МИСИРКОВ
  41146901499 50064620 КРУМЕ БЕЌАР КРУМЕ БЕЌАР
  41146901502 50064638 КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ
  41146901510 50064646 КРУМЕ ЈАСКОСКИ КРУМЕ ЈАСКОСКИ
  41146901472 50064603 КРУМЕ КЕПЕСКИ КРАГУЕВАЧКА
  41146901529 50064654 КРУМЕ СПИРКОСКИ КРУМЕ СПИРКОСКИ
  41146901537 50064662 КРУШЕВСКА КРУШЕВСКА
  41146903335 50066207 КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА
  41146901561 50064697 КУЗМАН ЈОСИФОСКИ КУЗМАН ЈОСИФОСКИ
  41146901448 50064573 КУЗМАН ШАПКАРЕВ КОЗАРА
  41146901545 50064670 КУКУШКА КУКУШКА
      Л  
  41146901634 50064760 ЛАВЧАНСКА КОРИЈА ЛАВЧАНСКА КОРИЈА
  41146901570 50064700 ЛАДО ЛАПЕЦОТ ЛАДО ЛАПЕЦОТ
  41146900018 50063178 ЛАЗАР ЗАМЕНХОФ АВАЛА
  41146901588 50064719 ЛАЗО ПОПОСКИ ЛАЗО ПОПОСКИ
  41146901600 50064735 ЛАЗО ФИЛИПОСКИ ЛАЗО ФИЛИПОСКИ
  41146901596 50064727 ЛЕЦЕ КОТЕСКИ ЛЕЦЕ КОТЕСКИ
  41146901626 50064751 ЛИГУРАСА ЛИГУРАСА
      Љ  
    50066843 ЉУБЕ ГРУЈОСКИ САВСКА
  41146902649 50065774 ЉУБЕН ЛАПЕ СУТЈЕСКА
  41146901642 50064778 ЉУПЧО МАРУЛЕЦ ЉУПЧО МАРУЛЕЦ
      М  
  41146901740 50064875 МАВРОВСКА МАВРОВСКА
  41146901650 50064786 МАКЕДОНСКА МАКЕДОНСКА
    50066460 МАКЕДОНСКИ БРАНИТЕЛИ МАКЕДОНСКИ БРАНИТЕЛИ
  41146901669 50064794 МАКСИМ ГОРКИ МАКСИМ ГОРКИ
  41146901677 50064808 МАНЧУ МАТАК МАНЧУ МАТАК
  41146901685 50064816 МАРА ЈОСИФОСКА МАРА ЈОСИФОСКА
  41146900506 50063658 МАРГАРА ВЕЛЕБИТ
  41146901693 50064824 МАРИОВСКА МАРИОВСКА
  41146903165 50066053 МАРКО ДЕСПОТОСКИ ЈУСУФ ЈУСУФОВСКИ
  41146901707 50064832 МАРКО ЦЕПЕНКОВ МАРКО ЦЕПЕНКОВ
  41146901715 50064840 МАРКОВИ КУЛИ МАРКОВИ КУЛИ
  41146901758 50064883 МЕНДЕ БОШКОСКИ МЕНДЕ БОШКОСКИ
  41146901766 50064891 МЕНДЕ ИВАНОСКИ МЕНДЕ ИВАНОСКИ
  41146901774 50064905 МЕНДЕ ЦРВЕНКОСКИ МЕНДЕ ЦРВЕНКОСКИ
  41146901782 50064913 МЕТОДИЈА ПАТЧЕВ МЕТОДИЈА ПАТЧЕВ
  41146903297 50066177 МЕТОДИЈА ПОПОСКИ - МАЈКА МЕТОДИЈА ПОПОСКИ - МАЈКА
    50066770 МЕТОДИЈА ШАТОРОВ - ШАРЛО БОРКА ТАЛЕСКИ
  41146901790 50064921 МЕЧКИН КАМЕН МЕЧКИН КАМЕН
  41146901804 50064930 МИРЕ ЦИЛКОСКИ МИРЕ ЦИЛКОСКИ
  41146901812 50064948 МИРЧЕ АЦЕВ МИРЧЕ АЦЕВ
  41146900972 50064115 МИРЧЕ НАЈДЕНОВ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
  41146901839 50064964 МИТКО ЦВЕТАНОСКИ МИТКО ЦВЕТАНОСКИ
  41146901820 50064956 МИЦЕ КОЗАР МИЦЕ КОЗАР
  41146901863 50064999 МУКОС МУКОС
      Н  
    50066487 НАДА ЛАМЕСКА НАДА ЛАМЕСКА
  41146901880 50065014 НАДА ЦИРИВИРИ НАДА ЦИРИВИРИ
  41146900166 50063321 НАНЕ НАУМОСКИ БЛАГОЈА РИСТИЌ-БАЛЕ
  41146901898 50065022 НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА ОРДЕ ЧОПЕЛА(Варош)
  41146901901 50065030 НАУМ НАУМОСКИ - БОРЧЕ НАУМ НАУМОСКИ - БОРЧЕ
  41146901928 50065057 НИКОЛА ВАПЦАРОВ НИКОЛА ВАПЦАРОВ
  41146901138 50064263 НИКОЛА КАРАНЏУЛОВ ИСТАРСКА
  41146901936 50065065 НИКОЛА КАРЕВ НИКОЛА КАРЕВ
  41146902428 50065553 НИКОЛА ПЕТРОВ - РУСИНСКИ РОМАНИЈА
  41146901944 50065073 НИКОЛА ТЕСЛА НИКОЛА ТЕСЛА
  41146901960 50065090 НИЛ АРМСТРОНГ НИЛ АРМСТРОНГ
  41146902835 50065863 НОЖОТ ФРУШКА ГОРА
      О  
  41146902002 50065138 ОКТОМВРИСКА ОКТОМВРИСКА
  41146902029 50065154 ОРДЕ КАБЕЦОТ ОРДЕ КАБЕЦОТ
  41146902037 50065162 ОРДЕ ТОДОРОСКИ - ШЕМКО ОРДЕ ТОДОРОСКИ - ШЕМКО
  41146902045 50065170 ОРДЕ ТУТЕСКИ ОРДЕ ТУТЕСКИ
  41146902010 50065146 ОРЦЕ НИКОЛОВ ОРЦЕ НИКОЛОВ
  41146902061 50065197 ОСОГОВСКА ОСОГОВСКА
  41146902070 50065200 ОХРИДСКА ОХРИДСКА
  41146902088 50065219 ОЦКА МИХАЈЛОСКИ ОЦКА МИХАЈЛОСКИ
      П  
  41146901014 50064158 ПАВЕЛ ШАТЕВ ЗЛАТИБОР
  41146902096 50065227 ПАНДЕ ЧЕСНОСКА ПАНДЕ ЧЕСНОСКА
  41146902100 50065235 ПАНЕ ТАЛЕСКИ ПАНЕ ТАЛЕСКИ
  41146900948 50064085 ПАНКО БРАШНАРОВ ЕДВАРД КАРДЕЉ
  41146902118 50065243 ПАРТИЗАНСКА ПАРТИЗАНСКА
  41146902126 50065251 ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ
  41146902134 50065260 ПАТРИС ЛУМУМБА ПАТРИС ЛУМУМБА
  41146902169 50065294 ПЕЛАГОНИЈА ПЕЛАГОНИЈА
  41146902177 50065308 ПЕЛИСТЕРСКА ПЕЛИСТЕРСКА
  41146902185 50065316 ПЕНКА КОТЕСКА ПЕНКА КОТЕСКА
  41146902193 50065324 ПЕНКО ЗДРАВКОСКИ ПЕНКО ЗДРАВКОСКИ
  41146902207 50065332 ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ
  41146902444 50065570 ПЕРЕ ТОШЕВ САМОИЛОВА
    50066835 ПЕТАР АЦЕВ БЕОГРАДСКА
  41146901952 50065081 ПЕТАР ПОП - АРСОВ НИКШИЌКА
  41146903262 50066142 ПЕТКО ВЕЛКОСКИ ПЕТКО ВЕЛКОСКИ
  41146902142 50065278 ПЕЦО КРСТЕСКИ - ДАСКАЛОТ ПЕЦО КРСТЕСКИ - ДАСКАЛОТ
    50066711 ПЕЦО СЕКУЛОСКИ ПЕЦО СЕКУЛОСКИ
  41146902150 50065286 ПЕЦО СПИРКОСКИ ПЕЦО СПИРКОСКИ
  41146902223 50065359 ПИОНЕРСКА ПИОНЕРСКА
  41146902231 50065367 ПИРИНСКА ПИРИНСКА
  41146902240 50065375 ПИТУ ГУЛИ ПИТУ ГУЛИ
    50066878 ПОП АВРАМИЈА САВСКА
  41146902266 50065391 ПОП СПАСЕ - ИГУМЕН ПОП СПАСЕ - ИГУМЕН
  41146902274 50065405 ПРЕСПАНСКА ПРЕСПАНСКА
  41146902282 50065413 ПРИЛЕПЕЦ ПРИЛЕПЕЦ
  41146901723 50064859 ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ МАРКСОВА
  41146902304 50065430 ПРОХОР ПЧИНСКИ ПРОХОР ПЧИНСКИ
  41146902312 50065448 ПЧИЊА ПЧИЊА
      Р  
  41146902320 50065456 РАДЕ ИВАНОСКИ РАДЕ ИВАНОСКИ
  41146902339 50065464 РАДИКА РАДИКА
  41146902347 50065472 РАДОВИШКА РАДОВИШКА
  41146900352 50063500 РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ БОШКО БУХА
  41146900514 50063666 РАЈКО ЖИНЗИФОВ ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ
  41146902355 50065480 РАМПО ЛЕВКАТА ЃУРО ЃАКОВИЌ
  41146903270 50066150 РАМПО СЛАБЕЈКОСКИ РАМПО СЛАБЕЈКОСКИ
  41146902363 50065499 РАМПО СТОЈАНОСКИ РАМПО СТОЈАНОСКИ
  41146902371 50065502 РЕПУБЛИКАНСКА РЕПУБЛИКАНСКА
  41146902380 50065510 РИСТЕ ВАСИЛЕСКИ РИСТЕ ВАСИЛЕСКИ
  41146902398 50065529 РИСТЕ РИСТЕСКИ - РИЧКО РИСТЕ РИСТЕСКИ - РИЧКО
  41146902401 50065537 РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ
  41146902410 50065545 РИСТЕ СТОЈАНОСКИ РИСТЕ СТОЈАНОСКИ
  41146900964 50064107 РИСТО КРЛЕ ЕНГЕЛСОВА
      С  
  41146902460 50065596 САВКА МАНЕСКА САВКА МАНЕСКА
  41146902258 50065383 САШО КИТАНОСКИ ПОБЕДА
  41146902452 50065588 СВ.ЈОВАН БИГОРСКИ САВА КОВАЧЕВИЌ
  41146902053 50065189 СВ.НАУМ ОХРИДСКИ ОРДЕ ЧОПЕЛА
  41146902487 50065618 СЕЛЕЧКА СЕЛЕЧКА
  41146902495 50065626 СКОПСКА СКОПСКА
  41146902509 50065634 СЛАВЕЈ ПЛАНИНА СЛАВЕЈ ПЛАНИНА
  41146902517 50065642 СЛОБОДА СЛОБОДА
  41146903211 50066410 СОТИР ДАМЕСКИ СОТИР ДАМЕСКИ
  41146902533 50065669 СОТКА ЃОРЃИОСКИ СОТКА ЃОРЃИОСКИ
  41146902525 50065650 СОТКА ЏИГИЏИК СОТКА ЏИГИЏИК
  41146902541 50065677 СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ
  41146901553 50064689 СПИРО ЦРНЕ КУМРОВЕЦ
  41146902550 50065685 СРЕМСКИ ФРОНТ СРЕМСКА
  41146902436 50065561 СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ
  41146902568 50065693 СТЕВАН БАЗЕРКО СТЕВАН БАЗЕРКО
  41146902576 50065707 СТЕВАН ДИМЕСКИ - НИШТАКОТ СТЕВАН ДИМЕСКИ - НИШТАКОТ
  41146902690 50065804 СТЕВАН ЃОРЃИОСКИ - БОГОРОЈЧЕТО СТЕВАН ЃОРЃИОСКИ - БОГОРОЈЧЕТО
  41146902584 50065715 СТЕВАН ЗАБРЧАНЕЦ СТЕВАН ЗАБРЧАНЕЦ
  41146902592 50065723 СТЕВАН СТЕВАНОСКИ - ЦАРЧЕТО СТЕВАН СТЕВАНОСКИ - ЦАРЧЕТО
  41146901847 50064972 СТИБЕРА МОРАВСКА
  41146902606 50065731 СТИВ НАУМОВ СТИВ НАУМОВ
  41146902614 50065740 СТОЈАН ЈОШЕСКИ СТОЈАН ЈОШЕСКИ
  41146902622 50065758 СТРАШО ПИНЏУР СТРАШО ПИНЏУР
  41146902630 50065766 СТРУШКА СТРУШКА
      Т  
    50066479 ТАЛЕ ХРИСТОВ ИЛО ПОПАДИНЕЦ(Прилеп)
  41146900832 50063984 ТЕОДОСИЕ СИНАИДСКИ ДРВАРСКА
  41146902657 50065782 ТЕТОВСКА ТЕТОВСКА
  41146903319 50066193 ТОДЕ ДУПЈАЧАНЕЦ ТОДЕ ДУПЈАЧАНЕЦ
  41146902665 50065790 ТОДЕ КРСТЕСКИ ТОДЕ КРСТЕСКИ
  41146900581 50063739 ТОДОР ПАНИЦА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  41146900557 50063704 ТОЛЕ ПАША ВРАЊСКА
  41146902738 50065812 ТРАЈКО НИКОЛОСКИ ТРАЈКО НИКОЛОСКИ
  41146902746 50065820 ТРАЈКО САНДАНСКИ ТРАЈКО САНДАНСКИ
  41146902754 50065839 ТРАЈКО ТАРЦАН ТРАЈКО ТАРЦАН
  41146902762 50065847 ТРИЗЛА ТРИЗЛА
      Ф  
  41146902827 50065855 ФЕВРУАРСКИ ПОХОД ФЕВРУАРСКИ ПОХОД
      Х  
  41146902843 50065871 ХЕРОЈ КАРПОШ ХЕРОЈ КАРПОШ
  41146901391 50064522 ХРИСТО УЗУНОВ КОПАРСКА
      Ц  
  41146902851 50065880 ЦАНЕ ИЛИОСКИ ЦАНЕ ИЛИОСКИ
  41146902860 50065898 ЦАНЕ КОЊАРЕЦ ЦАНЕ КОЊАРЕЦ
  41146902878 50065901 ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ
  41146901049 50064182 ЦАР САМОИЛ ИВО ЛОЛА РИБАР
  41146902932 50065960 ЦВЕТАН ДИМОВ ЦВЕТАН ДИМОВ
  41146903190 50066088 ЦЕЛЕ МАВРОВСКИ ЦЕЛЕ МАВРОВСКИ
  41146902886 50065910 ЦЕЛЕ ПАВЛОСКИ - ЏГУРЕ ЦЕЛЕ ПАВЛОСКИ - ЏГУРЕ
  41146902894 50065928 ЦЕНА ОЏОСКА ЦЕНА ОЏОСКА
  41146902908 50065936 ЦЕНА ЏИНОРОЗОТ ЦЕНА ЏИНОРОЗОТ
  41146902924 50065952 ЦРВЕНИ СТЕНИ ЦРВЕНИ СТЕНИ
  41146902916 50065944 ЦРНА РЕКА ЦРНА РЕКА
      Џ  
  41146902940 50065979 ЏОВАНИ ПАССИ ЏОВАНИ ПАССИ
      Ш  
  41146902967 50065995 ШАР ПЛАНИНА ШАР ПЛАНИНА
  41146902959 50065987 ШАЌИР ВОЈВОДА ШАЌИР ВОЈВОДА
  41146902975 50066002 ШТИПСКА ШТИПСКА