Одлука за неспроведување на стратегиска оценка

Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за Предлог ДУП четврт 7, блок 7.1

Формулар

Одлука

Видете и...

Јавна презентација и јавна анкета по ЛУПД за авто сервис на КП529, КО Селце, Општина Прилеп

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за авто сервис …