Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Со квалитетна наобразба до подобра работа!

Денеска пред структурите од образованиот систем,пред бизнис заедницата и невладиниот сектор СОУ „Ѓорче Петров“, ги промовираше резултатите од настанот „Со квалитетена наобразба до подобра работа“.
„Вештинии за работување и работни места за ученици во стручното образование“ проектот од ЕУ програмата ,Еразмо плус. Целата на проеткот е да се подобри стручната наобразба, да се постават нови, иновативни ресурси во образованто ,да се развиваа нови методи за потребите на пазарот на трудот вели диркторот на СОУ „Ѓорче Петров“ Дејан Димоски.
- Денеска пред бизнис заедицата, локлната власт и невладините организации ги промовираме резултатите од овој проект имплментирани преку Национлната агенција за европски образовен систем во кои учестуваме во дел како партнери ,во дле како носители на преокто со други училишта од Романија, Англија, Шпанија, Португалија. И како генерален заклучокот извлековме поука дека стручното образование е клучно да учениците најдат работа на пазарот на трудот

На учениците со овој проект им се овозможува да се здобијат со повеќе комуникати вештини ,да изградат свој личен профил и имиџ и неопходно е да најдат работа после матурирањето бели прф. Билјана Рошкоска ос СОУ Ѓорче Петров“
- Главниот резултат од ово проект е што отовривме on line- курс,кој што секој 100 ученици од средното образование ќе може да го посетуваат и да добијат сертификат за во иднина полесно да учестваат на пазарот на трудот.
Градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески ја истакна важноста на ваквите проекти во образованито, за подобар економски развој
- Овој преокт вклучува многу страни,образовнието,бизнис секторот и невладините организации. Целта е подобрување на едукацијата на учениците према потребите на пазарот на трудот и локалната економија. Тоа значи дека оние кои сакаат да се образуваат во стручно училиште ,во иднина треба да бараат и работа по струката и да се надоградуваат. Меѓутоа и бизнис секторот треба да биде поотворен за нив ,бидеуќи за добар работник не е потребна само теоретската наобразба туку и практичната.Но,во едукативниот процес не е доволно само теоријата и практиката,туку и во кој првец понатаму ќе се одвива едукацијата во ССУ за да одговорат на развојот на локалната економија- рече градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески
Emplovet.eu e проект за учење и наобразба на ученици и се спроведува во неколку европски држави.
 

Последни Новости