Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

ОПИН алатката за младинско е-учество

Коалицијата на младински организации СЕГА официјално ја лансираше ОПИН алатката за младинско е-учество.Проектот гласот на младите од Прилеп во е-партиципацијата е невладината СЕГА,која проектот го спроведува во соработка со Младисиот Совет Прилеп и Локалната Самоуправа.
Како да с еобезбеди потолемо учество на младите во донесувањето на одлуки во заедницата?!Како да се се ангажираат младите повеќе во поефикасно одлучување и изразување на нивните идеи и мислења?!Токму преку Опин, како европска ататка за младинско учество достапна за јавната администрација и младинските организации, младите ќе можат да ги предлагаат своите идеји, мислења ,ставови,за подобра опшествена заедница,валат од Коалицијата на младински организации СЕГА.Проектот за Е-учество на младите е промовиран во сите средни училишта во Прилеп. Проектот.
Преку користењето на OPIN веб страната, локалните самоуправи, надлежните власти, младинските организации, едукативни институции, младински клубови и други слични институтиции, имаат можност да ги вклучат младите луѓе активно во онлајн процесот на донесување на одлуки. Досега преку оваа дигитална алатка младите промовираа 10 тина идеи кои во иднина имаат големи шанси да се реализираат преку Општина Прилеп. Проектот ќе се развива и предвидува серија на активности, промотивни настани, едукативни работилници и разни други алатки за поттикнување на младинското учество во опшественото живеење.

 

Последни Новости