Општина Прилеп
Општина Прилеп
 • Општина Прилеп Feeds
 • Општина Прилеп Youtube канал
 • Facebook Општина Прилеп

Стопанство

 

Стопанството во општината налмогу е застапено во следните стопански гранки:

 • Тутунска индустрија 11%
 • Рударство 9%
 • Земјоделие 11%
 • Прехранбена индустрија 13%
 • Текстилна индустрија 12%
 • Градежништво 10%
 • Метална индустрија 1%
 • Хемиска индустрија 1%
 • Трговија 20%
 • Туризам 3%
 • Занаети 9 %