Општина Прилеп
Општина Прилеп
 • Општина Прилеп Feeds
 • Општина Прилеп Youtube канал
 • Facebook Општина Прилеп

Статут

Со статутот на општината се уредуваат:

 • организацијата и работењето на органите на општината,
 • организацијата и работењето на комисиите на Советот,
 • вршењето на работите од член 20 од Законот за локална самоуправа кој се однесува на општите надлежности на општините,
 • начините на информирање на граѓаните,
 • случаите на исклучување на јавноста од седниците на Советот,
 • начинот и постапката за доставување претставки и предлози за работата на органите на општината и постапување по нив,
 • начинот на организирање на јавни трибини, спроведување на анкети и прибирање на предлози од граѓаните,
 • начинот на извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба, како и други прашања од значење за локалната самоуправа

Преземете го Статутот на општината со клик на линкот Статут на општината 122.03 Kb.