Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Старосна структура

Демографска старост на населението
  Просечна возраст Млади до 20 години (%) Помлади од 40 год (%) Стари 60 и повеќе (%)
1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002
Општина Прилеп 43.0 46.1 - - - - - -
Прилеп 35.1 37.5 29.4 25.6 59.2 54.2 14.8 17.6
Витолиште 56.0 60.9 7.5 4.5 21.1 16.6 55.3 65.3
Тополчани 37.9 39.8 28.8 25.7 55.5 51.5 23.2 26.2